Kombinering av rusmidler
Å kombinere to eller flere rusmidler kan gi mer uforutsigbare virkninger og medføre større risiko for brukeren enn å bruke ett rusmiddel.

Hva som kan gå galt, hvor stor risikoen er og hva man kan gjøre for å redusere den, avhenger blant annet av hvilke stoffer og doser man tar, rekkefølge og timing, situasjon, kroppslig og mental tilstand og eventuelle medisinske sårbarheter. Det er mye å sette seg inn i hvis man ønsker å være trygg.

Man bør ha god teoretisk kunnskap om de ulike stoffene, samt selvinnsikt og erfaring, før man i det hele tatt vurderer å kombinere flere rusmidler.
Rusvett ved kombinasjon av flere stoffer
 • Begrens deg. Jo flere rusmidler og høyere doser du tar, desto mer uforutsigbar blir virkningen.


  1
 • Husk at legemidler kan interagere med rusmidler – og ikke automatisk er trygge selv om de er lovlige.
  2
 • Unngå helst å kombinere flere pustedempende stoffer. Dette fører lett til overdose og i verste fall pustestans.
  3

 • Unngå helst å kombinere flere rus- eller legemidler som forhøyer kroppens nivåer av serotonin, nordadrenalin eller dopamin. Dette kan føre til livsfarlig overstimulering både ved høye doser og ved bestemte kombinasjoner.
  4

 • Vær svært varsom med å kombinere cannabis og psykedelika, eller å ta cannabis eller psykedelika på vei "ned" fra sentralstimulerende rus. Dette kan forhøye risikoen for rusutløst psykose.
  5

 • Vær varsom med å kombinere flere rus- eller legemidler som senker blodtrykket eller gjør deg ustø, særlig hvis du står oppreist.

  6
 • Unngå å prøve deg frem med nye kombinasjoner hvis du ikke har god teoretisk kunnskap om de enkelte rus- og legemidlenes virkemekanismer og hvordan de kan påvirke hverandre.
  7
 • Husk at det som regel er nødvendig å dosere veldig annerledes (ofte lavere) ved kombinasjon av flere rusmidler enn ved bruk av rusmidlene hver for seg.
  8
 • Husk at timingen rusmidlene inntas med, og rekkefølgen de inntas i, kan ha stor betydning for virkningen de får ved kombinasjon.
  9
Vær smart
Les deg opp og ta informerte valg. Prøv aldri en ny rusmiddelkombinasjon uten at du har satt deg godt inn i hvilke virkninger du kan forvente og hva som eventuelt kan gå galt.
Hvor kan jeg finne info?
Det finnes ikke alltid gode vitenskapelige kilder til informasjon om rusmiddelkombinasjoner. Dette er fordi det finnes uendelig mange måter å kombinere rusmidler på, slik at man aldri vil klare å forske på alle. Det er som regel mulig å finne erfaringer og råd fra brukere når man søker på nettet, men det er da svært viktig å være kildekritisk. Hvem er avsenderen, og hvor har vedkommende informasjonen sin fra? Det er stor forskjell mellom anekdoter fra tilfeldige enkeltpersoner og vitenskapelige metaanalyser av randomiserte, placebo-kontrollerte, dobbeltblindede crossover-studier.
Flere stoffer = mer som kan variere
Det er allerede stor variasjon i hvordan enkeltstoffer påvirker ulike mennesker. Denne variasjonen blir enda større når flere stoffer kombineres, og virkningene er da vanskeligere å forutsi.
Flere stoffer = farligere?
De fleste som dør av rusmidler, har flere stoffer i blodet. Selv om det finnes unntak, kan man som hovedregel anta at det er farligere å innta flere rusmidler samtidig.
Flere stoffer = bedre rus?
Noen stoffer kan dempe andre stoffers uønskede virkninger, samtidig som noen av de ønskede virkningene bevares, forsterkes eller forandres på en måte som oppleves som positiv. Dette er én av grunnene til at folk kombinerer rusmidler. Det vil likevel alltid være noen negative virkninger som ikke kan «kompenseres for» med andre rusmidler, og visse bivirkninger vil nesten alltid bli verre hvis man øker antallet stoffer, f.eks. svekkelse av impulskontroll og risikovurderingsevne.
Gøy + gøy = dobbeltgøy?
Så enkelt er det dessverre ikke. Det er heller ikke nødvendigvis slik at ganske trygt + ganske trygt = fortsatt ganske trygt. Stoffer som ikke nødvendigvis er livsfarlige og som vanligvis gir positivt opplevde virkninger hver for seg, kan iblant gi ubehagelige eller skadelige bivirkninger når de kombineres.
Ikke lek gjetteleken!
Selv om man har erfaring med stoffer enkeltvis, bør man ikke prøve å gjette seg til hva som skjer hvis to eller flere stoffer kombineres. Kombinering av rusmidler stiller mye høyere krav til brukerens kunnskap om rusmidler sammenliknet med å ta stoffene hver for seg – hvis målet er å unngå helseskade og andre negative konsekvenser.
Timing er viktig!
Virkningene av ulike rusmidler kan ha ulik varighet. Virkningene og bivirkningene endrer seg i både intensitet og kvalitet avhengig av hvor lang tid som har gått siden rusmiddelet ble inntatt. Derfor har det mye å si hvilken rekkefølge stoffene tas i og hvor lang tid som går fra det ene til det andre inntas.
Dosering er avgjørende!
Det kan hende at man må dosere helt annerledes når man kombinerer to stoffer enn når man tar stoffene hver for seg. Dette kan avhenge av både timing og hvilke stoffer det er snakk om. Les deg opp om dette på forhånd – din trygghet er ditt ansvar!
Ha en plan!
Hvis du har bestemt deg for å prøve en kombinasjon som kan være risikabel, bør du ha en plan for å redusere risikoen. Dette innebærer å vite hva du skal gjøre hvis du tror ting er i ferd med å gå galt. (Hva denne planen bør være, kommer an på hvilke rusmidler som kombineres og hvordan de kombineres.)
Hvilke kombinasjoner bør unngås?
Det finnes uendelig mange rusmiddelkombinasjoner, og det er dessverre umulig å lage en enkel liste med råd som forebygger alle tenkelige negative konsekvenser. Her er likevel noen kombinasjoner man som regel bør styre unna:
 • Kombinasjon av to eller flere stoffer som demper pusten (f.eks. alkohol, benzodiazepiner, opioider og GHB) er vesentlig farligere enn bruk av stoffene hver for seg, og kan være dødelig.
  1
 • Kombinasjon av to eller flere stoffer som øker nivåene av serotonin, noradrenalin og/eller dopamin (f.eks. MDMA, kokain, amfetamin, metamfetamin, mefedron, metylfenidat, tramadol og antidepressiva) kan føre til overoppheting, krampeanfall, hjertestans og hjerneslag. Særlig såkalte MAO-hemmere (som ayahuasca og legemiddelet moklobemid/Aurorix) kan være ekstremt farlige i slike kombinasjoner.
  2
 • Kombinasjon av sentralstimulerende, psykedelika og/eller cannabis kan føre til angst, forvirring og i verste fall psykose. Risikoen er tilsynelatende særlig stor hvis man er på vei "ned" fra sentralstimulerende rus eller på vei "opp" med psykedelika.
  3
Hva annet bør jeg tenke på?
Hva annet bør jeg tenke på?
Vær forsiktig med å kombinere stoffer kan gi ustøhet, svimmelhet, dårlig koordinasjon og/eller blodtrykksfall, f.eks. alkohol og de andre pustedempende stoffene nevnt over, samt cannabis, ketamin, lystgass, poppers, potensmidler som Viagra, blodtrykkssenkende medisiner, og mange medisiner som brukes til å behandle alvorlig psykisk lidelse (særlig antipsykotika). Ikke bare er det flaut å falle, men det kan også være farlig.

Husk at alle rusmidler i større eller mindre grad svekker mentale funksjoner som impulskontroll, korttidshukommelse og risikovurderingsevne. Denne svekkelsen vil kunne forsterkes når man tar flere rusmidler.
Alle rusmidler gjør at man oppfatter og forholder seg til ting på en annen måte enn i edru tilstand. Denne effekten kan bli mer variabel og uforutsigbar når man tar flere rusmidler, og det kan bli vanskeligere å vite om man tar gode valg.
Relaterte artikler