Poppers

Poppers er en samlebetegnelse på ulike stoffer av typen alkylnitritter. Disse stoffene får kroppens glatte muskulatur til å slappe av og utvider blodårene, hvilket senker blodtrykket og gir en følelse av rødme, svimmelhet og kroppslig velbehag.
Normal dose:
Cirka 0,2 ml fordampet væske (inhalert)


Varighet:
2-5 minutter
Risiko:
Akutt dødelighet: ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)
Giftighet over tid: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Avhengighet: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Kognitive problemer:⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)
Uønskede hendelser: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Interaksjoner: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
1. Kort om poppers
"Poppers" er en samlebetegnelse på ulike stoffer av typen alkylnitritter. De mest utbredte av disse er i dag amylnitritt, isobutylnitritt og isopropylnitritt. Amylnitritt er blitt brukt medisinsk i behandling av angina (hjertekrampe) og cyanidforgiftning, men har i dag begrenset medisinsk anvendelse. Isopropylnitritt er blitt mer utbredt de siste årene etter at isobutylnitritt er blitt vurdert til å være kreftfremkallende.

Poppers brukes ofte i forbindelse med sex for å forsterke seksuell nytelse, svekke hemninger og slappe av musklene i endetarmen ved analsex. De brukes også av enkelte for rusens skyld, ofte i kombinasjon med andre rusmidler. Brukt alene gir poppers vanligvis en følelse av kraftig rødme, svimmelhet og kroppslig velbehag.

I Norge og andre land er det ulovlig å selge poppers til bruk som rusmiddel, og stoffene markedsføres derfor ofte som rensemiddel eller liknende hvis de selges over disk. De står imidlertid ikke på narkotikalisten og er dermed ikke straffbare å bruke, men bestilling fra utlandet kan straffes som ulovlig legemiddelimport.
2. Rusvettregler
Les våre 10 generelle rusvettregler. I tillegg bør du være bevisst på følgende:

 • Unngå å bruke poppers hvis du har hjerte- eller blodtrykksproblemer, anemi eller grønn stær. Bruk av HIV-medisiner kan gi forhøyet risiko for bivirkninger.

 • Unngå helst å kombinere poppers med andre medisiner som utvider blodårene, slik som sildenafil (Viagra) eller nitroglyserin. Vær også varsom med å kombinere poppers med alkohol eller cannabis.

 • Svelg aldri væsken! Dette kan føre til etseskader og overdosedødsfall. Unngå også å søle væsken på huden.

 • Bruk aldri poppers nær åpne flammer eller sigaretter. Dette er brannfarlig.

 • Unngå å bruke poppers stående. Dette kan føre til fallskader.

 • Dersom du får problemer med synet etter bruk av poppers, bør du avstå fra videre bruk.
  3. Risikoprofil
  Rusopplysningen bruker en femtrinns risikoskala med verdier fra "svært lav" til "svært høy" innen seks kategorier: 1. Akutt dødelighet. 2. Giftighet over tid. 3. Avhengighet. 4. Kognitive problemer. 5. Uønskede hendelser. 6. Interaksjoner.

  Verdiene er basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering av tilgjengelig kunnskap og må kun ses som veiledende. De er også relative, slik at "svært lav risiko" ikke betyr at noe er ufarlig. Risikoskalaen tar utgangspunkt i normalindivider; rus- og legemidler som tolereres godt av de aller fleste, kan likevel være farlige for noen. Den tar også utgangspunkt i normal bruk; rusmidler som er skadelige ved en viss type bruk, men sjelden brukes slik, regnes som mindre skadelige enn tilsvarende skadelige rusmidler som ofte brukes slik.

  AKUTT DØDELIGHET

  ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav risiko)

  Poppers antas å ha lav overdoserisiko ved normalt bruk. Mellom 1993 og 2015 registrerte man kun 25 dødsfall i England og Wales der bruk av poppers ble rapportert. (9) Sterkt overdrevet bruk innenfor et kort tidsrom kan imidlertid redusere blodets evne til å transportere oksygen, hvilket kan være skadelig og i verste fall dødelig. Risikoen for dette er lav ved inhalering, men det er dokumentert flere slike dødsfall som følge av at væsken er blitt svelget. (12)

  Ettersom poppers utvider blodårene og kan forårsake blodtrykksfall, bør personer med hjerteproblemer eller unormalt blodtrykk unngå å bruke poppers.


  GIFTIGHET OVER TID

  ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

  Bruk av poppers er i liten grad forbundet med langvarige helseskader. Den vanligst rapporterte skaden som følge av langvarig bruk, er sår ved nesen eller munnen der huden har vært i kontakt med væsken. (1) Enkelte dyrestudier har funnet indikasjoner på at poppers kan skade immunsystemet og leveren, men dette er ikke observert hos mennesker. (21, 22)

  Enkelte har opplevd å få uklart eller fluktuerende syn etter bruk av poppers, eller å se periodiske "lysglimt" i synsfeltet. Symptomene er vanligvis milde til moderate, men skal ha oppstått både etter lang tids bruk og ved første gangs bruk. Det antas at synsforstyrrelsene skyldes skade på netthinnen og lettere oppstår hos personer som går på HIV-medisiner. Synsforstyrrelsene vil normalt bli svakere eller gå over med tiden hvis man slutter å bruke poppers. (16, 17, 18)

  Isobutylnitritt er regnet for å være kreftfremkallende, og man bør derfor unngå produkter som inneholder dette virkestoffet.


  AVHENGIGHET

  ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

  Poppers regnes normalt ikke som avhengighetsskapende, men enkelte kan bli fristet til å bruke dem ofte grunnet rusens korte varighet og fraværet av bakrus. (1) Enkelte som bruker poppers i forbindelse med sex, opplever å bli avhengige av poppers for å kunne ha sex. Rottestudier har vist at noen alkylnitritter fører til frigjøring av dopamin i deler av hjernen som kan indikere et visst avhengighetspotensial. (19)


  KOGNITIVE PROBLEMER

  ⦿⦾⦾⦾⦾ (Svært lav)

  Det er lite som tyder på at bruk av poppers forårsaker psykiske lidelser eller kognitive problemer. (8) Én rottestudie har funnet indikasjoner på nedsatt læringsevne, hukommelse og koordinasjon, men det er uvisst om disse funnene er overførbare til mennesker. (20)


  UØNSKEDE HENDELSER

  ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

  Siden virkningen av poppers er såpass kortvarig, og det er vanlig å bli slapp og rolig av rusen, er det lite sannsynlig at man foretar seg noe farlig. Ettersom poppers utvider blodårene, er det imidlertid en viss risiko for blodtrykksfall og besvimelse. Dette kan føre til fallskader hvis man står oppreist, eventuelt søling av væsken hvis man inhalerer rett fra flasken. Væsken kan forårsake etseskader, og skulle man få den i øyet, bør man rense grundig med vann og eventuelt kontakte legevakt. Poppers må aldri brukes i nærheten av åpne flammer, sigaretter, jointer eller fordampere, da dette er brannfarlig. (1)


  INTERAKSJONER

  ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

  Poppers har få kjente rusmiddelinteraksjoner, selv om kombinasjon med andre rusmidler ofte forekommer. Poppers bør imidlertid ikke kombineres med legemidler som utvider blodårene, slik som potensmidler eller nitroglyserin, da dette kan lede til blodtrykksfall og besvimelse. Man bør også være varsom med å kombinere poppers med alkohol eller cannabis av samme grunn. Det spekuleres i at HIV-medisiner kan gi økt risiko for synsforstyrrelser ved bruk av poppers. (16)


  4. Dosering og inntaksmåte
  DOSERING

  I en studie ble det anslått at 0,2 ml fordampet væske med isobutylnitritt er en vanlig dose for å oppnå ruseffekt. (5) Grunnet inntaksmåte og format er det imidlertid vanskelig å angi mengden nøyaktig. Dersom man merker hodepine etter inhalering av poppers, kan dette være et tegn på at man ikke bør ta mer.


  FORMAT

  Stoffet amylnitritt ble opprinnelig solgt i små glassperler eller ampuller som man knuste eller brakk for å inhalere dampen. Dette gav opphav til tilnavnet "poppers". I dag fås poppers stort sett i små flasker med skrukork.


  INNTAKSMÅTE

  Den vanligste måten å innta poppers på, er å inhalere dampen rett fra flasken. Ved denne inntaksmåten risikerer man imidlertid å søle væsken på huden. Det kan derfor være lurere å helle litt av væsken over i en annen beholder med bomull eller papir i, og så inhalere fra denne i stedet. (1)

  5. Virkning og rusopplevelse
  VIRKEMEKANISME

  Alkylnitritter brytes i menneskekroppen ned til nitrogenmonoksid, som får den glatte muskulaturen i kroppen til å slappe av. Dette forårsaker utvidelse av blodårene og medfører gjerne en intens følelse av rødme, svimmelhet og kroppslig velbehag. Det er usikkert om stoffene har en direkte rusgivende virkning i hjernen, eller om rusfølelsen kommer som følge av den muskelavslappende effekten alene. (1)

  VARIGHET

  Poppers gir en kortvarig rus som typisk varer i 2-5 minutter. (1)

  RUSVIRKNING

  Poppers gir et "rush" som kan føles som veldig sterk rødme, ofte ledsaget av svimmelhet og kroppslig velbehag. Andre effekter som rapporteres av brukerne er forsterket berøringssans, svekkede hemninger, økt sexlyst og seksuell nytelse, latteranfall og tankesløyfer. Mange kan også føle at rommet roterer eller at de faller, og enkelte føler at tiden går saktere mens rusen pågår. Bruk av poppers sammen med andre rusmidler kan forsterke de subjektive effektene av de andre rusmidlene.


  BIVIRKNINGER

  Det er vanlig å oppleve hodepine etter inntak av poppers, trolig som følge av at blodårer i hodet utvides. Enkelte brukere opplever også kvalme og svimmelhet, og besvimelse kan forekomme. (1) Inntak av poppers gir høy puls og senket blodtrykk, og personer med hjerteproblemer eller lavt blodtrykk bør unngå å bruke poppers. Enkelte har opplevd ereksjonssvikt eller for tidlig utløsning etter overdrevet bruk av poppers. Bruk av poppers kan gi forhøyet trykk inne i øyet, hvilket kan forverre lidelser som grønn stær. Enkelte poppers-produkter inneholder tilsetningsstoffer som kan forårsake allergiske reaksjoner. (4)
  6. Juridisk status
  Alkylnitritter regnes som legemidler etter legemiddelforskriften § 1-3 og er reseptpliktige. De er dermed ikke lovlige å omsette til ikke-medisinske formål i Norge.

  Alkylnittritter er ikke ulovlige å bruke til rusformål, men det er ulovlig å kjøpe eller oppbevare alkylnitritter som er blitt ulovlig innført til landet eller stjålet eller underslått fra sykehus, apotek eller liknende. Dette straffes som heleri etter tolloven § 16-4 eller straffeloven § 332.
  7. Mer informasjon
  Les mer:

  Drugscience.org.uk
  RUStelefonen
  Wikipedia (engelsk)
  PsychonautWiki

  Kilder:

  1. Alkyl Nitrites (poppers) - drugscience.org.uk
  2. Amyl Nitrite (Alcohol and Drug Foundation)
  3. Volatile Nitrites - Special Subjects - MSD Manual Professional Edition
  4. Is amyl nitrite safe? (Medical News Today)
  5. Use of Isobutyl Nitrite as a Recreational Drug (Addiction, 1978)
  6. Use of "Poppers" among Adults in the United States, 2015-2017 (Journal for Psychoactive Drugs, 2017)
  7. Poppers, queer sex and a Canadian crackdown: Examining the experiences of alkyl nitrite use among young sexual minority men (International Journal of Drug Policy, 2020)
  8. Harmless? A hierarchical analysis of poppers use correlates among young gay and bisexual men (Drug and Alcohol Review, 2019)
  9. Deaths involving alkyl nitrites in England and Wales, 1993 to 2015 (UK Office for National Statistics)
  10. Comparison of acute lethal toxicity of commonly abused psychoactive substances (Addiction, 2004)
  11. Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse (The Lancet, 2007)
  12. Toxicities Of Alkyl Nitrites (Annals of Internal Medicine, 1986)
  13. Fatal methemoglobinemia resulting from ingestion of isobutyl nitrite, a "room odorizer" widely used for recreational purposes (Journal for Forensic Sciences, 1981)
  14. Methemoglobinemia from Sniffing Butyl Nitrite (Annals of Internal Medicine, 1979)
  15. Fatal Methemoglobinemia Due to Inhalation of Isobutyl Nitrite (Journal of Toxicology: Clinical Toxicology, 2008)
  16. Do not turn a blind eye to alkyl nitrite (poppers)! (Acta Ophthalmologica, 2016)
  17. Poppers: legal highs with questionable contents? A case series of poppers maculopathy (British Journal of Ophthalmology, 2017)
  18. The prevalence of visual symptoms in poppers users: a global survey (BMJ Open Ophthalmology, 2017)
  19. Abuse potential and dopaminergic effect of alkyl nitrites (Neuroscience Letters, 2016)
  20. Neurotoxicity induced by alkyl nitrites: Impairment in learning/memory and motor coordination (Neuroscience Letters, 2016)
  21. Inhalation exposure to isobutyl nitrite inhibits macrophage tumoricidal activity and modulates inducible nitric oxide. (Journal of Leukocyte Biology, 1995)
  22. Acute exposure to the abused inhalant, isobutyl nitrite, reduced T cell responsiveness and spleen cellularity. (Toxicology Letters, 2000)
  Flere rusmidler
  Fant du det du lette etter? *
  Hvis nei, kan du fortelle oss hva du lurer på?
  Det er helt anonymt. Vi spør bare for å kunne videreutvikle nettsiden vår.