Mefedron

Mefedron er et kortvirkende sentralstimulerende rusmiddel med en rusvirkning som kan minne om både MDMA og kokain.
Normal dose:
Svelget: 100-200 mg
Sniffet (hyppigere dosering): 25-75 mg
Varighet:
Svelget: 2-4 timer
Sniffet: 1-2 timer
Risiko:
Akutt dødelighet ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Giftighet over tid: ⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav)
Avhengighet: ⦿⦿⦿⦿⦾ (Høy)
Kognitive problemer: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat)
Uønskede hendelser: ⦿⦿⦿⦿⦾ (Høy)
Interaksjoner: ⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat)

Se forklaring av risikoprofil nedenfor.
1. Kort om mefedron
Mefedron (4-metyl-metkatinon) er et beta-ketoamfetamin og en analog av katinon, hovedvirkestoffet i planten khat. Det ble syntetisert allerede i 1929, men fikk popularitet som rusmiddel først på 2000-tallet. Mefedron ble oppført på FNs liste over forbudte psykotrope stoffer i 2009 og regnes i dag som narkotika i Norge.

Mefedron er i likhet med MDMA et entaktogent sentralstimulerende rusmiddel. Dette betyr at det frigjør mer serotonin i hjernen enn klassiske sentralstimulerende og kan gi en sterk følelse av eufori og kjærlighet til andre. Samtidig kan mefedron gi en sterk trang til å ta flere doser som er mer typisk for stoffer som kokain enn andre entaktogener. Mange opplever å få lyst til å ha sex under påvirkning av mefedron, og mefedron er særlig utbredt i chemsex-miljøet.

Mefedron er tilsynelatende mindre giftig for enkelte av kroppens organer enn flere langt vanligere sentralstimulerende, og bruk av mefedron fører sjelden til overdosedødsfall. Det synes imidlertid å ha et høyt potensial for avhengighet og kan utløse depresjon og psykoser, dòg først og fremst ved overdrevet bruk.
2. Rusvettregler
Les våre 10 generelle rusvettregler. I tillegg bør du være bevisst på følgende:

  • Forsikre deg om at stoffet faktisk er mefedron. Bruk gjerne hurtigtest og aller helst en analysetjeneste som Energy Control.

  • Vær varsom hvis du har en diagnose eller går på legemidler. Dersom du har hjerteproblemer eller bruker noen form for antidepressiva, litium eller tramadol, skal du ikke bruke mefedron. Bruk heller ikke mefedron hvis du eller noen i din nære familie har fått malign hypertermi eller rabdomyolyse av legemidler tidligere.

  • Bruk aldri mefedron samtidig med, eller kort tid etter bruk av ayahuasca/changa, stoffer i 2C-T-serien eller andre rus- eller legemidler med sterk MAOI-aktivitet.

  • Unngå å kombinere mefedron med andre sentralstimulerende eller store mengder alkohol.

  • Hvis du prøver mefedron for første gang, bør du begynne med en forsiktig mengde (for eksempel 70 mg svelget) og se an virkningen før du vurderer å ta mer.

  • Unngå å ta høye doser hvis du er kvinne, og unngå å bruke mefedron rett etter menstruasjon. Dersom du likevel gjør det, bør du halvere dosen og se an virkningen.

  • Unngå å bruke mefedron ofte, og sørg for å gi deg selv nok tid og hvile til å komme deg etter hver gang.

  • Ikke bruk mefedron med folk du ikke stoler på, eller ikke stoler på deg selv med. Mefedron kan føre til seksuelt grenseoverskridende atferd, særlig ved større doser.

  • Hvis du opplever høy kroppstemperatur etter å ha tatt en vanlig dose, bør du ta av varme klær og forsøke å kjøle deg ned. Hvis tilstanden ikke raskt bedres, eller hvis temperaturøkningen har skjedd plutselig uten at du har bedrevet fysisk aktivitet eller vært i varme omgivelser, skal du ringe 113.
3. Risikoprofil
Rusopplysningen bruker en femtrinns risikoskala med verdier fra "svært lav" til "svært høy" innen seks kategorier: 1. Akutt dødelighet. 2. Giftighet over tid. 3. Avhengighet. 4. Kognitive problemer. 5. Uønskede hendelser. 6. Interaksjoner.

Verdiene er basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering av tilgjengelig kunnskap og må kun ses som veiledende. De er også relative, slik at "svært lav risiko" ikke betyr at noe er ufarlig. Risikoskalaen tar utgangspunkt i normalindivider; rus- og legemidler som tolereres godt av de aller fleste, kan likevel være farlige for noen. Den tar også utgangspunkt i normal bruk; rusmidler som er skadelige ved en viss type bruk, men sjelden brukes slik, regnes som mindre skadelige enn tilsvarende skadelige rusmidler som ofte brukes slik.

AKUTT DØDELIGHET

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

Relativt få overdosedødsfall er blitt knyttet til mefedron sammenliknet med hvor mange som antas å ha brukt stoffet. En litteraturgjennomgang fra 2015 fant at mefedron kun var blitt påvist ved 15 rusmiddelutløste dødsfall, hvorav ni var registrert som utløst av mefedron alene. (1) Britiske myndigheter anslår basert på nasjonale spørreundersøkelser at cirka 300 000 briter mellom 16 og 24 år hadde brukt mefedron det siste året i 2010. (15)

GIFTIGHET OVER TID

⦿⦿⦾⦾⦾ (Lav risiko)

Mefedron ser ut til å ha færre skadelige effekter på hjertet enn kokain, amfetamin og MDMA. Det er tilsynelatende også mindre skadelig for hjernens serotoninsystem enn MDMA og mindre skadelig for dopaminsystemet enn metamfetamin. (4) Mange bruker imidlertid mefedron i relativt store mengder av gangen, og gjerne oftere enn det som er vanlig for MDMA, slik at slitasjen på kroppen over tid likevel kan bli større enn det relative skadepotensialet skulle tilsi. (3)

AVHENGIGHET

⦿⦿⦿⦿⦾ (Høy risiko)

Risikoen for avhengighet ved bruk av mefedron tilsvarer tilsynelatende risikoen for avhengighet ved bruk av amfetamin og kokain. En undersøkelse blant 1006 mefedronbrukere fant at halvparten opplevde stoffet som avhengighetsskapende, mens en annen undersøkelse blant 205 brukere fant at 17 % rapporterte avhengighetssymptomer. (3)

Mefedron kan i motsetning til MDMA brukes hyppig uten at det slutter å gi ønsket rusvirkning, men det er vanlig å måtte øke dosen betydelig ved hyppig bruk. (3) Risikoen for avhengighet av mefedron øker trolig hvis stoffet kombineres med alkohol, muligens også ved bruk av nikotin. (6, 10)

KOGNITIVE PROBLEMER

⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat risiko)

Mefedron har mange av de samme ettervirkningene som MDMA, inkludert forbigående nedstemthet, angst, irritabilitet, hukommelsesproblemer og søvnproblemer. Disse kan vare i noen dager eller uker etter avsluttet bruk. Regelmessige brukere av mefedron gjør det dårligere på hukommelsestester, og dyreforsøk viser også svekket hukommelse i lengre tid – dòg uten synbare tegn til skade på hjernene til forsøksdyrene.

Noe forskning tyder på at ettervirkningene på hjernens serotoninsystem er mindre langvarige for mefedron enn for MDMA. På grunn av trangen til å ta mange doser, er det imidlertid vanlig med lengre økter ved bruk av mefedron, slik at mange likevel opplever et verre "krasj" etter bruk av mefedron enn etter bruk av MDMA.

I likhet med de fleste sterke sentralstimulerende, kan mefedron utløse psykose. Dette gjelder likevel først og fremst hos sårbare individer, eventuelt ved overdose eller kraftig søvnunderskudd. (3)

UØNSKEDE HENDELSER

⦿⦿⦿⦿⦾ (Høy risiko)

I likhet med MDMA, gjør mefedron brukeren åpen og sosial og svekker hemninger for intimitet med andre. Dette kan føre til at man forteller ting til noen som man vanligvis ikke ville ha fortalt, eller innleder en nær relasjon til noen man vanligvis hadde holdt på trygg avstand. Mange opplever også økt sexlyst av mefedron, og noen chemsex-utøvere rapporterer at de i rusen kan gå med på sex de ikke ville ha gått med på til vanlig. (11) Man bør derfor ikke bruke mefedron med personer man ikke stoler på (eller som man ikke stoler på seg selv med), da det kan oppstå situasjoner under rusen som man angrer på i ettertid. Risikoen er trolig høyere hvis mefedron kombineres med sentraldempende rusmidler som også svekker hemninger – for eksempel alkohol, GHB, benzodiazepiner eller z-hypnotika.

Personer med selvmordstanker eller dyp depresjon bør være særlig varsomme med mefedron, da det følelsesmessige "krasjet" etter bruk av en større mengde kan være betydelig. En del av de dokumenterte dødsfallene som har skjedd i forbindelse med bruk av mefedron, har skyldtes selvskading. (3)

INTERAKSJONER

⦿⦿⦿⦾⦾ (Moderat risiko)

Mefedron bør i likhet med liknende sentralstimulerende rusmidler ikke kombineres med rus- eller legemidler som har betydelig MAOI-aktivitet, dvs. som hemmer enzymet monoaminoksidase. Dette kan være rusmidler som ayahuasca, changa og stoffer i 2C-T-serien, eller atypiske antidepressiva som fenelzin og moklobemid. Slik kombinasjon kan føre til serotonergt syndrom, en potensielt livstruende tilstand. Kombinasjon med litium eller tramadol kan trolig også føre til anfall.

Sentralstimulerende rusmidler som frigjør store menger serotonin, vil i teorien kunne føre til serotonergt syndrom i kombinasjon med SSRI- og SNRI-baserte antidepressiva. Dette ser imidlertid ikke ut til å være tilfelle tilfelle for MDMA, hvor det heller gir sterkt redusert rusvirkning. (14) For mefedron er bildet mer usikkert; serotonergt syndrom er blitt dokumentert ved samtidig bruk av SSRI, men kun i et tilfelle der pasienten hadde inntatt 40 doser i løpet av fire timer. (13) For sikkerhets skyld bør man unngå å kombinere mefedron med antidepressiva.

Mefedron bør aldri kombineres med andre sentrastimulerende, da dette ser ut til å forverre de andre stoffenes skadevirkninger i hjernen. (4) Kombinasjon med sentraldempende stoffer kan også utsette en overdose av det sentraldempende stoffet til virkningen av mefedron går ut. Dersom man likevel kombinerer mefedron med sentraldempende, bør man være særlig oppmerksom på dosering, samt virketiden til hvert stoff – som for mefedron altså er relativt kort.

Kombinasjon av mefedron med cannabis eller psykedelika frarådes som hovedregel. Den korte virketiden og kraftige "nedturen" til mefedron gjør dette mer risikabelt enn tilsvarende kombinasjoner ved MDMA-bruk, grunnet faren for en angst- eller psykosereaksjon. Dissosiativer som ketamin er trolig mindre problematiske å kombinere med mefedron, da disse i enkelte miljø brukes nettopp for å gjøre "nedturen" fra sentralstimulerende mer håndterlig.
4. Fargereaksjoner ved hurtigtesting
Før man bruker et rusmiddel, er det viktig å forsikre seg om at det faktisk er det man tror det er. Profesjonell kjemisk analyse er det eneste som gir et noenlunde sikkert svar, og Energy Control i Spania tar imot stoffprøver fra Norge per post mot betaling, 100 % anonymt. Hurtigtester ("test kits") kan imidlertid gi nyttig informasjon og bør alltid brukes i mangel på annen analyse. Husk å oppbevare hurtigtester i kjøleskap, og sjekk at de ikke er utgått på dato, da gamle tester kan gi feil fargereaksjon.

Marquis- og Mecke- hurtigtestene bør brukes først. Disse skal begge reagere uten farge med mefedron.

Deretter bør Liebermann-hurtigtest benyttes. Denne skal reagere med gulfarge.

Deretter bør Froehde- og Zimmermann-hurtigtestene brukes. Disse skal begge reagere uten farge med mefedron.

OBS! En rekke andre katinonanaloger blir ofte solgt som mefedron. Det er derfor viktig å teste stoffet før bruk – aller helst ved profesjonell analyse.
5. Dosering og inntaksmåte
DOSERING

En typisk rusgivende dose for noen uten toleranse kan være 100-200 milligram svelget, eventuelt 25-75 mg sniffet i hyppigere omganger. (3, 2) Personer som ikke har brukt mefedron før, bør begynne lavt (f. eks. 70 mg svelget) og se an effekten i noen timer før de vurderer å ta mer.

FORMAT

Mefedron fås normalt som krystaller eller pulver, men ecstasy-liknende tabletter forekommer også. (3, 2)

INNTAKSMÅTE

De vanligste inntaksmåtene for mefedron er svelging og sniffing, ofte i kombinasjon. Det er også mulig å innta mefedron rektalt med omtrent samme effekt som sniffing, typisk ved å løse det opp i vann og sprute det opp i endetarmen med en sprøyte (uten spiss). I tillegg kan det absorberes gjennom slimhinnene i munnen, f. eks. under tungen eller mellom leppen og tannkjøttet. Merk at mefedron irriterer slimhinnene, og inntak gjennom slimhinner (sniffing inkludert) er forbundet med raskere virkning og dermed høyere risiko for avhengighet. Enkelte brukere injiserer også mefedron, hvilket gir raskest virkning og høyest risiko for avhengighet. (2)
6. Virkning og rusopplevelse
VIRKEMEKANISME

Mefedron hemmer hjernens gjenopptak av signalstoffene noradrenalin, dopamin og serotonin, samtidig som det også frigjør dem i store mengder. (5) I dyreforsøk frigjør mefedron mer serotonin og dopamin enn MDMA. Det frigjør også større mengder dopamin i nucleus accumbens, hvilket er forbundet med høyere risiko for avhengighet. (9) Det antas at trangen til å ta flere doser når rusen avtar, skyldes at serotoninnivåene faller mens dopaminnivåene forblir høye en stund til. (3)

VARIGHET

Ved svelging merkes rusvirkningen av mefedron normalt etter 15-45 minutter og varer i 2-4 timer. Hovedvirkningen varer i 60-90 minutter, og rusen er som regel lite merkbar etter tre timer. Når mefedron sniffes, merkes rusvirkningen mye raskere og varer cirka halvparten så lenge. (3, 5)

RUSVIRKNING

Mefedron beskrives av mange som en mellomting mellom MDMA og kokain i rusvirkning. (3) Brukeren kan bli våken, pratsom, åpen og empatisk på en måte som kan minne om MDMA, men også oppleve økt selvtillit eller sexlyst på en måte som minner mer om kokain eller amfetamin. Den korte varigheten og sterke trangen til redosering kan også føre til at "jaget" etter mer rus blir fremtredende i brukerens bevissthet på en måte som er mer typisk for kokain enn amfetamin.

BIVIRKNINGER

Mefedron har mange av de samme bivirkningene som MDMA. Under rusen er det blant annet vanlig å oppleve bruxisme (stramhet i kjeven og ufrivillig tanngnissing), raskere puls og høyere blodtrykk, svette, forstørrede pupiller, uklart syn og nystagmus (ufrivillige øyebevegelser). (5) Menn kan også oppleve ereksjonssvikt og vansker med å få orgasme ved høye doser, men muligens i mindre grad enn ved bruk av kokain. (11)

Når rusen avtar, kan man oppleve nedstemthet og hodepine. Det er også vanlig å oppleve nedstemthet, irritabilitet og lavere energinivå de neste dagene etter bruk av mefedron, spesielt hvis man har tatt flere doser. Regelmessige brukere kan trolig oppleve hukommelsesproblemer i lengre tid etter endt bruk. (3)


7. Juridisk status
Mefedron er oppført på narkotikalisten i narkotikaforskriften og regnes dermed som narkotika i henhold til legemiddelloven § 22. Dette betyr at det er straffbart å bruke, besitte (ha på seg til umiddelbar bruk), tilvirke (produsere), innføre (importere), utføre (eksportere), erverve (anskaffe), oppbevare, sende eller overdra (selge eller gi bort) uten særskilt tillatelse begrunnet i medisinske eller vitenskapelige formål. Dette følger av legemiddelloven § 31 og § 24 og straffeloven § 231.

Riksadvokaten har ikke satt noen fast grense for hvor mye mefedron man kan bli tatt med før det skal reageres med fengsel og ikke bare bot, men mefedron skal ifølge rettspraksis behandles likt som amfetamin. Dette betyr at bøter normalt vil gis ved erverv eller oppbevaring av inntil 2 gram, eller ved innførsel av inntil 1 gram, så lenge stoffet kan antas å være til eget bruk. (I forbindelse med covid-19 har Riksadvokaten imidlertid kunngjort at bøter midlertidig kan gis i alle saker der straffen ikke hadde blitt strengere enn betinget fengsel.)
8. Mer informasjon
Les mer:

Mephedrone Critical Review Report (WHO)
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety...

Health Risks Associated with Mephedrone Use: What We Know So Far (Talking Drugs)
https://www.talkingdrugs.org/health-risks-associat...

PsychonautWiki
RUStelefonen
Erowid
Drug Science
Wikipedia (engelsk)

Kilder:

1. Mephedrone related fatalities: a review
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26502870/

2. Mephedrone (4-methylmethcathinone; 'meow meow'): chemical, pharmacological and clinical issues
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21072502/

3. Mephedrone and MDMA: A comparative review
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32087112/

4. Mephedrone Does not Damage Dopamine Nerve Endings of the Striatum but Enhances the Neurotoxicity of Methamphetamine, Amphetamine and MDMA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC36040...

5. Human Pharmacology of Mephedrone in Comparison with MDMA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC50267...

6. Mephedrone and Alcohol Interactions in Humans
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC69996...

7. Pharmacological characterization of designer cathinones in vitro
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC35725...

8. Neurotoxicity Induced by Mephedrone: An up-to-date Review
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC57710...

9. Mephedrone, compared with MDMA (ecstasy) and amphetamine, rapidly increases both dopamine and 5-HT levels in nucleus accumbens of awake rats
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC32466...

10. The impact of cigarette smoking on stimulant addiction
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC26331...

11. "Bump and grind": an exploratory study of Mephedrone users' perceptions of sexuality and sexual risk
https://www.researchgate.net/publication/238045134_Bump_and_grind_an_exploratory_study_of_Mephedrone_users'_perceptions_of_sexuality_and_sexual_risk

12. Mephedrone use and associated adverse effects in school and college/university students before the UK legislation change
https://academic.oup.com/qjmed/article/103/11/875/...

13. The serotonin syndrome as a result of mephedrone toxicity
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC30295...

14. Acute Psychological Effects of 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, "Ecstasy") are Attenuated by the Serotonin Uptake Inhibitor Citalopram
https://www.nature.com/articles/1395472

15. Mephedrone, or 'meow meow', as popular as cocaine, drugs survey says
https://www.theguardian.com/society/2011/jul/28/me...

Flere rusmidler
Fant du det du lette etter? *
Hvis nei, kan du fortelle oss hva du lurer på?
Det er helt anonymt. Vi spør bare for å kunne videreutvikle nettsiden vår.